Uprawnienia tzw. SEP dozór — co obejmują i jak je zdobyć?

Praca z urządzeniami znajdującymi się pod wysokim napięciem wymaga nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim udokumentowanych kwalifikacji. Uprawnienia dozoru tzw. SEP są niezbędnymi dokumentami w procesie rekrutacji na stanowisko elektryka. Jak uzyskać uprawnienia dozoru elektrycznego? Co obejmuje dozór elektryczny tzw. SEP?Czym są uprawnienia dozoru elektrycznego?

Uprawnienia dozoru elektrycznego potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym D wymagane są od osób kierujących i sprawujących nadzór nad pracownikami wykonującymi prace eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Uprawnienia tzw. SEP dozór powinni mieć również pracownicy techniczni, którzy wykonują tzw. sep dozór urządzeń, instalacji i sieci.

Jak przebiega kurs dozoru elektrycznego?

Kurs dozoru elektrycznego, a następnie przestąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego umożliwia wykonywanie pracy związanej z dozorem tzw. sep urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających energię elektryczną.

Do kursu można zapisać się online w wybranej przez Ciebie placówce szkoleniowej – jedną z nich jest Fundacja Start Energetyka Polska. Szkolenie trwa kilka godzin, a po jego ukończeniu należy zapisać się na egzamin, który również odbywa się w formie zdalnej. Wymagania stawiane kandydatom starającym się o zdobycie uprawnień tzw. SEP dozór:

  • ukończenie osiemnastego roku życia,
  • udokumentowane doświadczenie i wiedza w zakresie tzw. sep dozoru urządzeń, instalacji i sieci; świadectwem mogą być dokumenty od pracodawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub staż pracy, jak również certyfikat szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryka.

Sprawdź również artykuł: Ważność uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowychCzym różnią się uprawnienia elektryczne dozór a eksploatacja?

Na początku tego akapitu, poznaj różnicę pomiędzy uprawnieniami tzw. SEP na dozór i eksploatację.

Eksploatacja to obsługa i konserwacja związana remontami i montażem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci. Uprawnienia te są niezbędne w pracy z hydrauliką, instalacją elektryczną oraz gazową.

Dodatkowo uprawnienia w zakresie eksploatacji powinny posiadać również osoby zajmujące się między innymi przeprowadzaniem pomiarów rezystencji izolacji, skuteczności przeciwpożarowej, badaniem elektronarzędzi.

Uprawnienia tzw. SEP dozoru elektrycznego muszą posiadać osoby nadzorujące pracę przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych, energetycznych i gazowym, w tym wydające polecenia techniczne.

Potwierdzenie uprawnień dozoru elektrycznego tzw. SEP jest niezbędne również dla pracowników dokonujących oględzin wyżej wymienionych urządzeń w celu wydawania orzeczeń, sporządzania dokumentacji, np. protokołów odbioru instalacji, prób ciśnieniowych, wykonanych pomiarów.

Od kandydatów ubiegających się o uprawnienia dozoru elektrycznego wymaga się znajomości przepisów prawnych regulujących konieczność ich posiadania. Można do nich zaliczyć:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. PRAWO ENERGETYCZNE,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


Kiedy kurs dozoru elektrycznego jest niezbędny?

Kurs na uprawnienia dozoru elektrycznego jest niezbędny, by pracować z urządzeniami, instalacjami i sieciami znajdującymi się pod wysokim napięciem. Odbycie kursu musi być potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminu tzw. SEP dozór przeprowadzonego przez komisję Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Osoby, które zdobyły uprawnienia na dozór elektryczny tzw. sep, mogą nadzorować pracę przy wszelkich rodzajach urządzeń elektromagnetycznych między innymi: zespołów prądotwórczych, urządzeń do elektrolizy, elektrycznej sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotermicznych, oświetlenia ulicznego.

Sprawdź szczegółowy zakres uprawnień:Jakiej wiedzy wymaga się podczas egzaminu na uprawnienia dozoru elektrycznego?

Podczas egzaminu na uprawnienia dozoru elektrycznego kandydat powinien swobodnie poruszać w dziedzinie następujących zagadnień:

  • Jakie zadanie mają środki ochrony podstawowej w urządzeniach i instalacjach elektrycznych?
  • Na czym polega dozór elektryczny tzw. SEP?
  • Jaka jest minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji w urządzeniach i instalacjach elektrycznych?
  • Podaj wartość natężenia prądu, który w przypadku porażenia nie wywoła skutku śmiertelnego dla prądu stałego i zmiennego lub przemiennego?
  • Do czego wykorzystuje się włącznik i wyłącznik?

Celem egzaminu na uprawnienia elektryczne dozór jest potwierdzenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas kursu.Jak zapisać się na kurs dozoru elektrycznego?

By zapisać się na umożliwiający uzyskanie uprawnień tzw. SEP dozór, wejdź na stronę centrum szkoleniowego Fundacja Start Energetyka Polska. Nasze kursy pozwalają na kompletne przygotowanie merytoryczne kandydata i ukończenie egzaminu z pozytywnym wynikiem.